Školní řád Baletní školy Aurora

 

Výuka

 • Výuka v baletní škole probíhá bez přítomnosti rodičů. Na konci pololetí se rodiče mohou zúčastnit ukázkové hodiny.
 • Žáci chodí do výuky včas, řádně převlečeni a upraveni. Na hodinách se chovají slušně, udržují pořádek a šetří zařízení a vybavení baletní školy. Za způsobené škody odpovídá žák (případně jeho zákonný zástupce).
 • Pokud se žák nemůže dostavit na výuku, je třeba jej omluvit na e-mail vyučujícího. Zmeškané hodiny se nenahrazují.
 • Pokud se na hodinu nemůže z vážných důvodů dostavit vyučující, bude za něj poslána na výuku adekvátní náhrada, nebo bude hodina nahrazena.
 • V případě, že by žák opakovaně svým chováním narušoval průběh výuky, může být z baletní školy vyloučen.
 • Počet lekcí za jedno pololetí je 17. Výuka začíná v polovině září a řídí se státními svátky a prázdninami na základních školách.
 • Do baletní školy je možné se přihlásit i v průběhu školního roku.

Platby

 • Po vyplnění přihlášky má žák rezervované místo na výuku po dobu 14 dnů, do té doby je třeba uhradit zálohu 350 Kč. Záloha je nevratná. Pokud nebude částka uhrazena, rezervace propadá a jeho místo může být nabídnuto jinému zájemci.
 • Rozdíl částky se doplatí nejpozději do 14 dnů po zahájení výuky. Částku je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet.
 • Pokud se rozhodnete z jakéhokoli důvodu ukončit výuku, rozdíl školného se nevrací. Výjimku tvoří dlouhodobá nemoc, která by žákovi nedovolovala baletní školu navštěvovat. Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit vedení školy. V takovém případě je možné vrátit poměrnou část školného sníženou o 20%.

 

Výjimečná situace

 • V případě, že by nastala výjimečná situace/nouzový stav, apod. kvůli covid-19 a nám nebyla dovolena přímá výuka, poskytne naše baletní škola svým žákům buď výuku prostřednictvím videí, nebo hodiny nahradí později, až to situace dovolí. O způsobu náhrady rozhodne vedení baletní školy.

Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů

 • Rodič nezletilého dítěte svým podpisem uděluje škole souhlas k pořizování a zveřejňování fotografií a video záznamů, na kterých je zachyceno jeho dítě, a to pouze pro propagační účely školy. Zveřejňování záznamů se týká webových stránek školy, stránek Facebook, Instagram a YouTube. Tento souhlas je možné kdykoli zrušit písemně formou oznámení vedení školy.

Pojištění žáka

 • Pro případ úrazu musí pojištění žáka zabezpečit jeho zákonný zástupce, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení docházky. Pedagog zodpovídá za žáka pouze během lekce a to v prostorách baletního sálu. Baletní škola dále neručí za ztrátu cenností ponechaných v šatně. Cenné věci si mohou žáci vzít na baletní sál.